Privacy

Privacy

Streekmuseum Baron van Brakell & bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

De AVG geeft mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt meer en betere rechten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan organisaties die zich niet aan de wet houden beboeten.

Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: mensen hebben recht op inzage in de gegevens die wij van hen hebben vastgelegd;
 • Recht op correctie;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op data portabiliteit: wij moeten zorgen dat mensen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen, in een vorm waarin zij hun gegevens aan andere organisaties kunnen overdragen.Welke gegevens?
 • Welke persoonsgegevens beheren wij van derden en waar?
 •  
 • Bestuur, donateurs, sponsoren en vrijwilligers: naam, adres en contactgegevens
  • Op onze website (foto’s)
  • E-mailaccount: naam & mailadres bij de voorzitter
  • Op de pc (bij de voorzitter): NAW gegevens
 • Belangstellenden
  • E-mailaccount: naam & e-mailadres Uitvoering wettelijke plichtenRecht op inzage
  • Vraagt iemand om inzage, dan zal Streekmuseum Baron van Brakell diegene op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:
  • Wat houden de wettelijke verplichtingen in en hoe voeren we ze uit?
  •  
 • of de organisatie haar persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
 • om welke gegevens het gaat;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt;
 • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:
 • Recht op correctie
 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.Recht van bezwaarHierop geldt een uitzondering als Streekmuseum Baron van Brakell dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Of die te maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of deze gronden zwaarder wegen, mag Streekmuseum Baron van Brakell de betreffende gegevens niet verwerken. Streekmuseum Baron van Brakell stelt dan een beperking van de verwerking in. Informeren over recht van bezwaarRecht op vergetelheidHet recht op vergetelheid lijkt op het huidige recht op correctie en verwijdering, maar is breder. Het recht is niet beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.
 • Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
 • In de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt.
 • Streekmuseum Baron van Brakell moet betrokkenen informeren over het recht op bezwaar. Dit doet Streekmuseum Baron van Brakell via informatie op de website en op het moment van het eerste contact met de betrokkene.
 •  
 • Streekmuseum Baron van Brakell gebruikt namen en emailadressen voor de verzending van nieuwsbrieven en aankondigingen van activiteiten. De betrokkenen hebben altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor dit doel, dan zal Streekmuseum Baron van Brakell hier mee stoppen.
 • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan stopt Streekmuseum Baron van Brakell met deze gegevens te verwerken.
 • Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van de Streekmuseum Baron van Brakell verwachten dat deze in ieder geval de schriftelijke mening toevoegt aan het dossier.

  Streekmuseum Baron van Brakell verstrekt nimmer persoonlijke gegevens aan derde partijen, ook niet aan de landelijke organisatie.

 • Niet meer nodig
  De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming
  De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • In geval er een wettelijk bepaalde bewaartermijn is
  De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen
  De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’). 

  Heeft u vragen over het privacy beleid van Streekmuseum Baron van Brakell?
  Mail naar info@streekmuseumbaronvanbrakell.nl